خاک کشاورزی استاندارد

خاک کشاورزی استاندارد و  اصلاح نمودن خاک کشاورزی برای حاصلخیزی خاک ، علمی است که از قابلیت خاکهای در تامین مقدار مطلوبی از عناصر غذایی برای محصولات متنوع کشاورزی و زراعی مناسب است           تغذیه معدنی گیاه از خاک کشاورزی در صنعت کشاورزی  شانزده عنصر شیمیایی شامل کربن، اکسیژین و هیدروژن این سه عنصر از دی اکسید کربن و آب بدست می آیند ، به همراه عناصر نیتروژن ، فسفر ، پتاسیم ، کلسیم ، منیزیم ،گوگرد،آهن ،منگنز ،روی ،مس ،بر، مولیبدن و کلر ،برای رشد تمام گیاهان مورد نیاز می باشد . برخی از گونه های گیاهی ، به یک یا چند عدد از عناصر کبالت ،سدیم ، وانادیم و سیلیسیم نیز نیاز دارند . درحالی که کربن و اکسیژن از دی اکسید کربن هوا تامین می شوند، منبع اولیه سایر عناصر ضروری ، خاک می باشد. سایر عناصر به جز هیدروژن آب ، عناصرغذایی معدنی نامیده می شوند . تنها برخی از سیزده عنصر غذایی معدنی ضروری در خاک کشاورزی دارای فرم شیمیایی هستند که می تواند فورا به وسیله گیاهان مورد استفاده قرار گیرد. بخش های غیر قابل استفاده غیر قابل جذب ، که سرانجام برای گیاهان قابل جذب می شوند ، دو نوع هستند :ممکن است در ترکیب با مواد آلی مانند: نیتروژن ، درهوموس خاک ، و یا در ذرات جامد معدنی خاک کشاورزی مانند : پتاسیم تثبیت شده در برخی از رس های خاک وجود داشته باشند . زمان لازم برای کامل شدن تجریه و انحلال این ترکیبات ، از چند روز تا صدها سال متغیر می باشد . خاک ها دارای قابلیت های متفاوتی برای تامین عناصر غذایی معدنی مورد نیاز گیاهان هستند . این ویژگی امکان طبقه بندی خاک ها بر اساس سطح حاصلخیزی آن ها را فراهم می آورد .سطوح این طبقه بندی می تواند از کمبودتا کفایت و یا حتی سمیت مازاد یک یا چند عنصر غذایی متغیرباشد. کمبود جدی تنها یکی از عناصر غذایی ضروری عملکرد گیاه را به طور قابل توجهی کاهش می دهد. چندین خصوصیت خاک در تعیین حاصلخیزی یک خاک اهمیت دارند. یکی از این خصوصیات ، جذب و ذخیره عناصر غذایی بر روی سطوح ذرات خاک است . جذب عناصر غذایی ، از طریق جذب بر روی ذرات دارای بار منفی خاک صورت می گیرد. این نوع جذب ، تبادل کاتیونی * کاتیون های جذب شده با کاتیون های دیگر موجود در محلول تبادل می شوند * نامیده شده و مقدار کاتیون های غذایی که یک خاک جذب می کند ، ظرفیت تبادل کاتیونی CEC خاک نامیده می شود . بار منفی در خاک تاثر آن در خاک کشاورزی و گیاهان گلخانه ای بار منفی خاک ها در ارتباط با ذرات رس می باشد ، اما بخشی از ظرفت تبادلی خاک از ماده آلی *هوموس * منشاء می گیرد . بارهای منفی ماده آلی عمدتا از گروه های عاملی فنولیک و کربو کسیلیک سرچشمه می گیرند. از آنجایی که این گروه های عاملی ، اسید های ضعیفی هستند ، با افزایش پی اچ بار منفی ماده آلی خاک افزایش می یابد. بارهای منفی ماده آلی خاک مانند رس ها ، کاتیون ها را جذب می کنند . نسبتی از ظرفیت تبادل کاتیونی که به رس های خاک و یا ماده آلی اختصاص می یابد به مقدار هر یک از آن ها در خاک و نوع رس ها بستگی دارد. در اکثر خاک های معدنی ، رس ها خاک بخش بیشتری از ظرفیت تبادل کاتیونی را شامل می شوند . دربین خاک های معدنی ، خاک هایی که دارای رس بیشتر و شن و سیلت کمتری هستند ، بیشترین ظرفیت تبادل کاتیونی دارند . از جمله عوامل موثر در کاهش حاصلخیزی خاک ، اسیدی شدن خاک می باشد. به طور کلی سه عامل در اسیدی شدن خاک ها نقش دارند.: 1 به هنگام برداشت محصولات ، بازهای کاتیونی به همراه گیاه خارج می شوند. 2 بازهای تبادلی ، به همراه آب زهکشی به زیر ناحیه ریشه گیاه انتقال می یابند . 3 از آنجایی که بخش زیادی از کود نیتروژنی به کار برده شده برای گیاهان ، حاوی نیتروژن آمونیومی می باشد * این مسئله هم در مورد کودهای آلی و هم در مورد کودهای شیمیایی صدق می کند . افزودن مقادیر زیادی نیتروژن آمونیومی اسیدی شدن خاک را به دنبال دارد . پی اچ خاک PH   خاک کشاورزی پی اچ خاک ، یکی از مهم ترین ویژگی های خاک و یک متغیر اصلی محسوب می شود . دربین پارامترهای قابل اندازه گیری در تعیین خصوصیات خاک ، بدون شک پی اچ یکی از متداول ترین آن هاست. با توجه به سادگی و سرعت اندازه گیری ، اندازه گیری پی اچ یکی از آزمونهای رایج آزمایشگاه های خاک شناسی بوده و آگاهی از آن نیازمند شناخت فرآیندهای شیمیایی مهم مانند تحرک یونی ، تعادلات رسوب و انحلال ، سینتیک رسوب و انحلال ، تعادلات اکسیداسیون و احیاء و همچنین قابلیت دسترسی عناصر غذایی برای گیاهان و پاسخ منفی بسیاری از گونه های گیاهی به اسیدیته خاک می باشد. خاک کشاورزی مخلوط پیچیده ای از ترکیبات فاز جامد، مایع و گازها هستند و پی اچ خاک ، حاصل برهمکنش این فازها با یکدیگر می باشد.همچنین این ترکیبات ، خاک ها را در مقابل تغییرات پی اچ ناشی از ورود اسیدها و بازها که به طور طبیعی یادر اثر فعالیت های انسانی صورت می گیرد ، تامپون می کنند . اطلاعات از واکنش های تامپون کننده پی اچ برای شناخت هوادیدگی طبیعی خاک کشاورزی وواکنش خاک به ورود آهک ، کودهای نیتروژنی اسیدزا، زباله های معدنی اسیدی و باران اسیدی ، ضروری است        خاک کشاورزی استاندارد                                            در برخی از نقاط این خشکساری به وسیله جوء آب و هوا و سختی خاک به وجود می آید   در برخی از مناطق این خشکساری قابل ترمیم و قابل برگشت می باشد و میتوان خاک راهم احیا و به چرخه طبیعت بازگرداند تقریبا 80% درصد مناطق خشکساری رامیتوان ترمیم و قابل رشد گیاهان نمود   در خاک عناصری است که میتوان آنهارا حذف کرد یا میتوان به خاک موادی را افزود که از لحاظ فیزیکی خاک قابل رشد گیاهان یادرختان میوه یا درختان تزیینی شد   به عبارت دیگر، حاصلخیزی خاک مجموعه ای از فرآیندهای فیزیکی ، شیمیایی  و بیولوژیکی است که کنترل کننده فراهمی عناصر غذایی است . آگاهی از این فرآیندها و برهم کنش ها برای تامین مناسب عناصر غذایی مورد نیاز محصولات گیاهی ضروری می باشد .   اصلاحات خاک کشاورزی بر مبنای اصول مواد فیزیکی و شیمیایی خاک است که در خاک میتوان این نوع عناصر را با آزمایش خاک به دست آورد و میتوان با آنالیز خاک این اصلاحات را تنظیم نمود و خاک مناسب و استاندارد به دست آورد با افزایش مواد قلیایی و بعض از موادهای شیمیایی میتوان عناصر خاک را تنظیم نمود                         کلمات کلیدی       :                                خاک کشاورزی ,اصلاحات خاک کشاورزی ,تنظیم موادشیمیایی و فیزیکی خاک کشاورزی  ,استاندارد خاک, تصفیه آب کشاورزی ,فیلتر تصفیه آب کشاورزی ,تنظیم خاک,تصفیه آب     خاک کشاورزی خاک کشاورزی,خاک کشاورزی مناسب,خاک کشاورزی چیست,خاک کشاورزی در ایران,خاک کشاورزی مناطق کم باران,خاک کشاورزی اصفهان,انواع خاک کشاورزی,خاک کشاورزی سالم ,اصلاحات خاک کشاورزی ,تنظیم موادشیمیایی و فیزیکی خاک کشاورزی  ,استاندارد خاک, تصفیه آب کشاورزی ,فیلتر تصفیه آب کشاورزی ,تنظیم خاک,خاک کشاورزی استاندارد 

خاک کشاورزی استاندارد