قیمت تصفیه آب پرورش ماهی

  طراحی و ساخت انواع پکیجهای تصفیه آب مداربسته پرورش ماهی و حذف انواع آلودگی های ......                       حذف ای کولای  , حذف آمونیاک ,حذف نیترات, حذف نیتریت,در پرورش ماهی تضمینی  پکیج حذف آلودگی های میکروبی پرورش ماهی             تصفیه آب پرورش ماهی  گند زدایی پرورش ماهی   سیستم تصفیه آب مداربسته پرورش ماهی پرورش میگو و پرورش زالو نكات مهم در نگهداری و سیستم پرورش ماهی و پرورش میگو وپرورش  زالو هرگاه مقدار آمونياك يا نتيريت افزايش يابد ابتدا بايد غذادهي قطع شود وبه دنبال آن تعويض آب هم افزايش يابد و باید سريعا رفع علت كرد. در صورت پايين بودن درجه سرمای برودت  آب آنرا به آرامي بايد تا 18+ درجه سانتيگراد افزايش داد. هردوماه يكبار بايد بيوفيلترها شستشو شوند يعني هر بيست روز يك سلول بيوفيلتر كاملاً شسته شود تا از كاهش جمعيت باكتريها جلوگيري شود. اين امر بستگي به ميزان غذادهي ونيز كيفيت غذاي مورد استفاده نيز داشته ودر صورت استفاده از غذا با غبار زياد شستشوي هر يك از بيوفيلترها بايد 4 تا 6 هفته كاهش يابد. بچه ماهيهايي كه در هر نوبت بايد وارد سيستم بشوند، ابتدا سه هفته در قرنطينه خارج از سالن بايد بمانند ودر بدو ورود با فرمالين شستشو بشوند، پس از سه هفته هم دوباره اين عمل تكرار شود. سپس بعد از 3-2روز كه در آب تميز قرار ميگيرند وارد سيستم بشوند اقدامات فنی و کاربردی در زمینه شبکه هوشمند : براي جلوگيري از بروز هر گونه اختلال در سيستم لازم است كه سيستم هوشمند باشد به طوريكه از طريق سيستم های هوشمند و سنسورهای سنجش مربوطه و آلارم اخطارهاي لازم داده شود. آگاهي از كاركرد تجهيزات ، وضعيت ماهي وكيفيت آب به طور دائم قبل از آنكه مشكلي به حد بحراني وخطرناك براي سلامت ماهيها برسد سبب جلوگيري از بروز هر گونه استرس در ماهي مي شود كه پيامد آن رشد سريع ماهي ميباشد بيوفيلتریا فیلترهای معدنی و فیلتر مداربسته نانو گرافین از طریق فیلتراسیون برخي از پسماندهاي ناشي از ماهي وغذا در آب محلول ميشوند. كه سبب توليد آمونياك ميشود. با توجه به توليد مواد آلي ناشي از غذا وماهي حجم بيوفيلترها برآورد می گردد نكات مهم در نگهداری و سیستم پرورش ماهی و پرورش میگو وپرورش  زالو تنظیم دقیق سیستم بکواش نانو فیلترهای گرافین و کنترل PH فيلتر بيولوژيكي بايد به خوبي كنترل شود تا بتوان نتيجه لازم از آن گرفت براي آنكه بتوان از گرفتگي بيوفيلترها جلوگيري كرد و باكتريها به خوبي فعاليت كنند فيلترها بايد به نوبت هر 15 روز يكبار شستشو و بکواش شوند موادآلي پروتئين، چربي و هيدرات كربن ميباشد. مانند بيولوژيكي قابل تجزيه شامل مواد BOD اصطلاح آنها توسط باكتريهاي هتروترف در محيط هوازي صورت ميگيرد واكنش ساده اي از آن به شرح زير ميباشد: تجزيه C6HI2O6+6O2 6CO2+6H2O+E انرژي گلوكز باكتريها در طي تقسيمات سلولي زياد ميشوند. در شرايط بي هوازي مواد آلي تحت فرآيند تخمير به موارد زير تجزيه ميشوند: H2+CO2 + الكل+ اسيداستيك+ساير اسيدهاي آلي متان + اگر مواد آلي به مقدار بسيار زياد در بلوكها تجمع يابند هر گونه تغيير فيزيكي (مانند شستشوي بلوكها) سبب آزاد شدن مواد آلي ميشود كه در اثر قرار گرفتن در تماس مستقيم اكسيژن ، مواد آلي به صورت بمب عمل ميكند. با اجرای شبکه هوشمند و اپراتور در مورد فيلترها از بروز اين مشكل به راحتي ميتوان جلوگيري كرد. درمرحله دنيتريفيكاسيون نيترات توليد ميشود.در صورت تجمع وافزايش آن از حد مجاز (250ميلي گرم در ليتر) برروي رشد وضريب تبديل غذا تاثير سوء دارد. در اين مرحله نياز به مواد آلي ومحيط بي هوازي براي رشد باكتريها ميباشد. نكات مهم در نگهداری و سیستم پرورش ماهی و پرورش میگو وپرورش  زالو گاز آمونياک و کنترل آمونیاک : اگر آمونیاک در سیستم تولید ماهی انباشته شود برای ماهی سمی خواهد بود . وقتی آمونیاک به حد سمی خود برسد ماهی نمی تواند انرژی کافی از غذا دریافت کند . اگر میزان تجمع آمونیاک به حرکاتی بالا باشد ماهی کسل می شود و سرانجام به کما رفته و می میرد. در استخر های ماهی با مدیرت نامناسب آمونیاک به ندرت به میزان کشنده خود می رسد . اگرچه آمونیاک می تواند دارای اثرات Sub-lethal از جمله کاهش رشد ، تبدیل غذایی کم و کاهش مقاومت در برابر بیماری باشد این اثرات در غلظت های کم کم تر از حد کشنده ظاهر می شوند . تاثیرات PH و دما بر روی میزان سمیت آمونیاک در آب به دو صورت یافت می شود : شکل غیر یونی 3NH و شکل یونی آمونیوم 4NH+ . در برخی روش ها آمونیاک کل را بدست می آورند که مجموع دو شکل را شامل می شود و دربرخی روش ها فقط میزان 3NH حساب می شود . (در این مقاله شکل 3NH به مجموع دو شکل ترجیح داده شده است .) سهم نسبی هر یک از دو شکل موجود در آب به PH بستگی دارد . آمونیاک غیر یونی 3NH شکل سمی است و زمانی که PH بالا است شکل غالب می باشد . یون آمونیوم نسبتاًَ غیر سمی است و زمانی که PH پایین است شکل غالب را تشکیل می دهد . بطور کلی زمانی که PH کمتر 8 است کمتر از 10 درصد نیتروژن (آمونیاک) به شکل سمی خود (آمونیاک) به شکل سمی نسبی خود (3NH) وجود دارد . اگرچه این درصد با افزایش PH به شدت افزایش می یابد . میزان آمونیاک تحت تاثیر PH و درجه حرارت افزایش می یابد برای تعیین میزان 3NH یک نمونه آب ، خطی از محور PH رسم کنید تا نمودار را در دمای مورد نظر قطع کند سپس از آن نقطه خطی به سمت راست بکشید تا محور عمودی را قطع کند . این نقطه درصد تقریبی آمونیاک نمونه آبی است. در استخر ها ، PH به علت فتوسنتز (باعث افزایش PH) و تنفس (باعث کاهش PH ) ارگانیسم ها نوسان دارد . شکل سمی آمونیاک (3NH) در اواخر بعد از ظهر و اوایل غروب غالب است و آمونیم قبل از طلوع خورشید در صبح زود غالب است . تعادل بین 3NH و 4NH+ تحت تاثیر دما نیز هست . سمیت آمونیاک در آب های گرم بیش از آب های سرد است . نكات مهم در نگهداری و سیستم پرورش ماهی و پرورش میگو وپرورش  زالو دینامیک (پویایی) آمونیاک در استخر های پرورش ماهی غلظت آمونیایی که از یک نمونه ی آب اندازه گیری می شود فقط یک Snapshot از شرایط همان زمان آب است و هیچ بینشی از پروسه های موثر بر آمونیا به ما نمی دهد . فقط نتیجه ی پروسه هایی که در آنها آمونیا تولید می شود یا از بین می رود یا منتقل می شود را بدست می دهد . روابط بین این پروسه ها پیچیده است ولی نکته ی مهم این است که نسبت ها را در سراسر سال تغییر می کند . منابع آمونیا    =   آمونیا به مجموع 3NH و 4NH+ گویند مهم ترین منبع آمونیا در استخر ها مرفوع و دفعیات ماهی است . میزان آمونیایی که هر ماهی دفع می کند مستقیماً به میزان پروتئین موجود غذا بستگی دارد . وقتی پروتئین غذا در بدن ماهی شکسته می شود بخشی از نیتروژن برای ساختن پروتئین (مثلاً ماهیچه ها) مصرف می شود ، بخشی برای تولید انرژی به کار می رود و بخشی به صورت آمونیا از آبشش ها دفع می شود . پس پروتئین غذای ماهی منبع اصلی اکثر آمونیا آب استخر است . دیگر منبع اصلی برای آمونیا در استخر ها رسوبات است . مقدار زیادی مواد آلی توسط ماهی و جلبک تولید می شوند یا به صورت غذا به استخر ها اضافه می شوند . مواد جامد دفع شده توسط ماهی و جلبک های مرده در کف استخر رسوب می کنند و در آنجا تجزیه می شوند . تجزیه ی مواد آلی تولید آمونیا می کند که از رسوبات به ستون های آب منتشر می شود. نكات مهم در نگهداری و سیستم پرورش ماهی و پرورش میگو وپرورش  زالو افت /کم شدن آمونیاک دو پروسه ی اصلی موثر در این امر کاهش یا تبدیل آمونیاک است . جذب آمونیاک توسط جلبک ها و سایر گیاهان مهم ترین عامل در این امر می تواند باشد . گیاهان از نیتروژن به عنوان ماده مغذی استفاده می کنند و آن را به مواد آلی تبدیل می کنند . پدیده فتوسنتز جلبک ها مثل یک اسفنج آمونیا مصرف می کند . (برای آمونیا مثل یک اسفنج عما می کند .) بنابر این هرچیزی که رشد جلبک را افزایش دهد جذب آمونیا را افزایش می دهد . فاکتورهایی مثل نور کافی ، گرما ، مواد مغذی فراوان و میزان غلظت جلبک ها . پروسه ی مهم دیگر در در تبدیل آمونیا در استخر پرورش ماهی پدیده ی Nitrification است . باکتری ها در دو مرحله آمونیا را اکسید می کنند اول آن را به نیتریت -2 NOو سپس به نیترات -3 NO تبدیل می کنند فاکتور اساسی موثر برNitrification عبارتند از غلظت آمونیا ، دما و غلظت اکسیژن محلول در طول تابستان غلظت آمونیا خیلی کم است و بنابر این درصد Nitrification هم خیلی کم خواهد بود . در طول زمستان دمای کم باعث کاهش فعالیت میکروبی می شود و در بهار و تابستان غلظت آمونیا و دما مناسب است و شرایط برای max Nitrificationمناسب و مطلوب است . (Peak اوج ) در بهار و پاییز غلظت نیتریت به طور معمول در استخر های پرورش ماهی در اوج خودش است . زیر نمودار : تاثیر نوسانات PH بر روی غلظت آمونیاک در استخر های پرورش ماهی . برخی از پرسه ها مثل تبخیر آمونیاک از سطح استخر به هوا نیز می توانند کمی در کاهش مقدار آمونیاک استخر های پرورش ماهی موثر باشند . نكات مهم در نگهداری و سیستم پرورش ماهی و پرورش میگو وپرورش  زالو چه زمانی بیشتر آمونیاک مشکل ساز می شود در استخر های پرورش ماهی افزایش میزان آمونیا به حدی که باعث مرگ و میر شود بعید به نظر می رسد . اگرچه مقدار آمونیاک گاهی به قدری افزایش می یابد که باعث بروز عوارض می شود . آنالیز زیر مه مبتنی بر شاخص های کیفیت آب برای آمونیاک است توسط آژانس ارائه شده است حفاظت از محیط آمریکا (EPA) در زمستان در مناطق سرد سیر : این طور تصور می شود که آمونیا در زمستان به علت کم بودن غذا دهی و تغذیه مشکل ساز نیست. (ماهی فقط در روزهای گرم زمستان معمولاً زمانی که دمای آب بیشتر از 50oF است غذا دهی می شوند . ) با وجود این غلظت آمونیا در طول زمستان بیشتر (2/4 – 4 میلی گرم در لیتر و گاهی بیشتر) از غلظت آن در طول تابستان (کمتر از 0/5 میلی گرم در لیتر) است . (نمودار شماره 3) غلظت نسبتاً کم در طی تابستان را می توان به فتوسنتز شدید توسط جلبک ها نسبت داد . فتوسنتز جبک ها آمونیا ار کاهش می دهد . در طی زمستان جلبک ها میزان کمی آمونیا دریافت می کنند ، در حالی که تولید آمونیا توسط تجزیه کننده ها ادامه دارد . تجزیه کنندگان مواد آلی که از فصل رشد رسوبات جمع شده است تجزیه می کنند . بطور کلی میزان بالای غلظت آمونیا در اواخر پاییز و زمستان را می توان به میزان کل غذادهی در فصل رشد نسبت داد . شاخص عادی 30روزه برای آمونیا (بعنوان شاخص نیتروژن) در زمستان بین 1/5 تا 3 میلی گرم بر لیتر با توجه به PHنوسان دارد . که البته گاهی غلظت آمونیا در زمستان از این حد هم تجاوز می کند . که می تواند باعث ایجاد استرس در ماهی شود این در حالی است که سیستم دفاعی ماهی به علت دمای پایین در شرایط مناسبی قرار ندارند ویژگی های فیزیکی و شیمیایی سنگهای سفید معدنی  کریستال در پیش تصفیه آب و  در انواع پرورش ماهی آب شور و شیرین سنگهای معدنی  معمولاً دارای چگالی بین 2 تا 3/2 گرم بر سانتی متر مکعب هستند. اما سنگهای معدنی   غنی از باریم، استثناء بوده و چگالی آن‌ها ممکن است بین 5/2 تا 8/2 گرم بر سانتی متر مکعب باشد. عموماً ساختمان سنگهای معدنی   باز است و در نتیجه سطح ویژه  ای شبیه به کانی‌های سیلیکاتی 1:2 قابل انبساط از خود نشان می‌دهند. جذب آب در هر واحد سلولی سنگهای معدنی   نسبتاً زیاد است. البته میزان جذب آلودگی آب بستگی به نوع سنگهای معدنی   و هم‌چنین نوع کاتیون‌های موجود در کانال‌های آن دارد. به‌طور کلی عرض کانال ها، اندازه کاتیون‌ها و انرژی هیدراتاسیون، تعیین کننده میزان آلودگی آب جذب شده به وسیله این کانی‌ها هستند. پس  می‌توانند مانند غربال عمل کنند. به عنوان مثال آنالیست می‌تواند سدیم را آزادانه با Ti، Ag، NH4، K و Rb مبادله کند، ولی میزان تبادل Rb با Cs در آن بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی است. جذب انتخابی یون‌های فلزات سنگین Ag و Ti در همه این نوع سنگ  بسیار متداول کلینوپتیلولایت برای جدا کردن و غیر متحرک کردن یون‌های رادیواکتیو از فاضلاب‌ها  و آبهای کشاورزی  و پیش تصفیه های   تصفیه  آب و تصفیه آب پرورش ماهی  به‌طور گسترده ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحقیقات نشانگر این است که آزاد سازی تدریجی خواصهای سنگهای   معدنی   ، می‌تواند در واکنش‌های تبادل یونی و  یا تجزیه مواد کانی صورت گیرد. در روش دوم، سنگ معدنی   در ترکیب با کانی‌های با درجه انحلال پایین مانند فسفات آپاتیت به کارمی‌روند. تحت شرایط مناسب، سنگ معدنی   راندمان مصرف انرژی را کاهش خواهد داد. توانایی کلینوپتیلولایت در پایین آوردن نیتریفیکاسیون (تا 11 درصد)، پایین آوردن شستشوی نیترات (تا 30 درصد)، افزایش میزان جذب آمونیم و پتاسیم، کاهش تبخیر آمونیاک و آزاد سازی تدریجی NH4+ و K+ و سایر مواد غذایی مورد مطالعه قرار گرفته است و این نوع سنگ کیفیت خیلی بالایی نسبت به تصفیه آب در صنعت پرورش ماهی دارد                         کلمات کلیدی و مرتبط با دستگاه پرورش ماهی                     دستگاه تصفیه آب  پرورش ماهی  ,  تصفیه آب پرورش ماهی  ,  گند زدایی آب پرورش ماهی  ,میکروب زدایی پرورش ماهی,  سیستم مداربسته پرورش ماهی  پرورش ماهی,تصفیه آب پرورش ماهی,گند زدایی آب پرورش ماهی,سیستم مدار بسته پرورش ماهی,میکروب زدایی پرورش ماهی,تصفیه آب پرورش ماهی,فیلترتصفیه آب پرورش ماهی  حذف انواع آلودگی های میکروبی, ای کولای , حذف نیترات , حذف نیتریت ,حذف آمونیاک ,حذف انواع میکروب ها و باکتری ها در سیستم مداربسته پرورش ماهی ,میگو,زالو

قیمت تصفیه آب پرورش ماهی