خاک کشاورزی هیدروپونیک

عناصر خاک وتغیرات عناصر خاک کشاورزی و درنهایت محصول با کیفیت هیدروپونیک      استاندارد های مربوطه ,خاک کشاورزی ,و خاک گلخانه به طور کلی کودهای پتاسیمی از دو گروه عمده کلریدها و سولفات ها تشکیل می شوند ؛ سولفات ها گران تر از کلریدها هستند . به همین دلیل کلریدها به شرط آنکه محصولات نسبت به کلرحساس نباشند؛ ترجیح داده میشوند. بیشتر محصولات زراعی به کلر حساس نیستند و بنابراین با کلرید پتاسیم کوددهی می شوند. سیلیکات های پتاسیم از خاکستر و دولومیت تهیه شده و حلالیت کمی دارند اما حلالیت آن ها برای تغذیه محصول برنج در خاک های غرقابی به اندازه کافی بالاست . کودهای پتاسیمی حاوی سولفات باید در مواردی به کار روند که فراهمی گوگرد ناکافی باشد. کودهای پتاسیمی حاوی منیزیم در خاک هایی که منیزیم قابل دسترس آن ها کم می باشد؛ استفاده می شوند . این خاک ها عمدتا شنی و با ظرفیت تبادل کاتیونی پایین هستند. محصولات حساس به کلر نباید با کلرید پتاسیم کود دهی شوند. این محصولات شامل تنباکو؛ درختان میوه ؛ پنبه ؛ نیشکر؛ سیب زمینی ؛ گوجه فرنگی ؛ توت فرنگی ؛ خیار و پیاز هستند. در خاک های حاوی رس ها 1:2 میتوان از کلرید پتاسیم در پاییز استفاده نمود. در این گونه موارد کلر می تواند توسط رواناب زمستانه آبشویی شود؛ درحالی که پتاسیم جذب کانی های 2:1 شده و بنابراین در فصل بعد در دسترس محصول قرار می گیرد. مقدار کود پتاسیمی مورد نیاز بستگی به وضعیت پتاسیم قابل دسترس در خاک ؛ نوع محصولات و بازده آنها دارد . تصفیه اصولی آب کشاورزی با, تصفیه آب کشاورزی, _ مصرف کود پتاسیمی بایستی حداقل برابر با میزان پتاسیم برداشت شده توسط محصول باشد ، که در بسیاری از موارد شامل دانه ؛ بذر ؛ غده ؛ ریشه و یا میوه می شود. محاسبه میزان کود مصرفی بر اساس مقدار برداشت پتاسیم توسط گیاه ، به شرط آنکه هدرروی پتاسیم در اثر آبشویی درطی فصول بارندگی زیاد نباشد؛ صحیح است . پتاسیم موجود در برگ ها و ساقه های باقی مانده در مزرعه می تواند به مقدار زیاد به خاک زیرین آبشویی شود . هدر روی در اثر آبشویی در اسپودوسول ها ؛ اکسی سول ها و اولتی سول ها رایج است . جذب پتاسیم توسط گیاهان زراعی باعث کاهش میزان پتاسیم تبادلی در خاک می شود. بنابراین ، با استفاده از کاهش پتاسیم تبادلی در خاک می توان میزان تقریبی پتاسیم مصرفی را محاسبه نمود . به طور کلی ، 1 میلی گرم پتاسیم تبادلی در کیلوگرم خاک تقریبا معادل 5 کیلوگرم پتاسیم در هکتار در صورتی که عمق خاک 20 سانتی متر و وزن مخصوص ظاهری خاک برابر با 6/1 گرم در سانتی متر مکعب در نظر گرفته شود. می باشد. در این محاسبه پتاسیم بین لایه ای در نظر گرفته نشده است .       اگر در خاکی میزان پتاسیم قابل دسترس کم باشد ، دراغلب مواردی کود نیاز بشیتر از 5 کیلوگرم درهکتار است ، زیرا در بیشتر خاک ها به استثنای هیستوسول ها و اسپودوسول ها قبل از آنکه میزان پتاسیم تبادلی افزایش پیدا کند باید مکان های بین لایه ای پر شوند. این مشکل به ویژه در خاک های تثبیت کننده پتاسیم حاد می باشد . در این گونه موارد؛میزان بالای کود پتاسیم مورد نیاز است . گیاهان توانایی مختلفی برای بهره برداری از پتاسیم خاک دارند. تفاوت عمده ای بین گیاهان تک لپه ای و دو لپه ای وجود دارد. گیاهان دو لپه ای توانایی کمتری در استخراج پتاسیم و به خصوص پتاسیم بین لایه ای خاک دارند. ار آنجا که تماس ریشه و خاک در چاودار بیشتر از شبدر است ، بنابراین چاودار به میزان کافی از غلظت پایین پتاسیم محلول خاک که از پتاسیم بین لایه ای نشات گرفته ، تغذیه می کند. لذا در صورتی که گیاهان تک لپه ای و دو لپه ای همزمان با هم در خاک حضور داشته باشند و پتاسیم به اندازه کافی در دسترس نباشند ؛ گیاهان دو لپه ای در رقابت با گیاهان تک لپه ای قادر به جذب پتاسیم از خاک نیستند . ,دستگاه تصفیه آب,  تفاوت بین گیاهان تک لپه ای ودو لپه ای در استخراج پتاسیم خاک نشان می دهد که در سطوح پایین تر پتاسیم تبادلی گیاهان تک لپه ای در مقایسه با دو لپه ای رشد مطلوب تری دارند. باید توجه داشت که تبدیل و یا تخریب کانی های خاک در اثر تخلیه زیاد پتاسیم بین لایه ای ، موجب ازبین رفتن مکان های برقراری پیوند انتخابی با پتاسیم و از دست رفتن میزان حاصلخیزی ,خاک کشاورزی ,به طور غیر قابل برگشت می شود . فسفر _ مایه حیاط گیاه  و ,خاک کشاورزی ,اثرات فسفر در خاک کشاورزی فسفر عنصر تشکیل دهنده ساختار مولکول های درشت سلولی در جانداران است و برای رشد حیوانات ، گیاهان و ریزجانداران ضروری می باشد. فسفرعنصر کلیدی حیات نامیده شده است . زیرا این عنصربه طور مستقیم در بسیاری از فرآیندهای حیاتی شرکت می نماید. فسفر، درساختارنوکلئوپروتئین های حامل کدهای ژنتیکی موجودات حضور دارد و بنابراین یکی از اجراء تشکیل دهنده سلول های زنده می باشد. منشاء فسفر در خاک از منابع انسانی و طبیعی است و از طریق کاربرد کودهای معدنی یا بقایای آلی وارد خاک شده و اغلب به اشکال غیر محلول و پایدار در خاک تجمع می یابد . فسفر نیز همانند نیتروژن و گوگرد ، با اکسیژن ؛ تشکیل آنیون های کمپلکس می دهد ، اما بیشتر فسفات ها تقریبا نامحلول می باشند. قابلیت انحلال کم فسفات ها سبب محدود شدن قابلیت دسترسی فسفر می شود. چرخه فسفر در ,خاک کشاورزی, بررسی چرخه فسفر در سیستم های کشاورزی ، اطلاعات مفیدی برای درک شیمی خاک فراهم می آورد که بر فراهمی فسفر برای گیاهان و اثرات فسفر بر محیط زیست تاثیر می گذارد     فسفر محلول _, خاک کشاورزی, فسفر محلول خاک جزء کوچک ولی حیاتی از فسفر کل را تشکیل می دهد. در هردو شکل آلی و معدنی فسفر می توانند در محلول خاک حل شوند. علاوه بر یون های آزاد فسفر ؛ آب خاک حاوی ترکیبات کمپلکس فسفر ، ذرات کلوئیدی همراه فسفر و فسفر آلی در ساختمان ترکیبات آلی محلول نیز می باشد. فسفر در گیاهان _ در, خاک کشاورزی ,فسفر به وسیله ریشه های گیاه ، جذب شده و سپس در تمام سلول های زنده آن توزیع می گردد . این عنصر ، بیشتر در بخش های زایشی گیاه تجمع می یابد . دانه باید دارای مقدار کافی از فسفر و سایر عناصر غذایی حیاتی باشدکه بتواند تا زمان تشکیل ریشه ها و دستیابی به ذخیره فسفر ,خاک کشاورزی,، نیازه های گیاه را تامین نماید. فسفر موجود در سلول ها ، برای تشکیل مولکول های آلی کمپلکس ، باکربن، هیدروژن، اکسیژن ، نیتروژن و سایر عناصر پیوند برقرار می نماید. فسفر ، یک جزء ضروری در ساختار مواد ژنتیکی هسته سلول ها می باشد. درصورت فراهم نبودن فسفر کافی ؛ سلول ها توانایی انجام تقسیم و تولید هسته های جدید را نخواهند داشت. بنابراین ، کمبود فسفر سبب کوتاه ماندن گیاه ، تاخیردر بلوغ و چروکیده شدن دانه آن می گردد. این اثرات ، به همان اندازه که به صورت کاهش در رشد قسمت های هوایی بروز می یابند، بر ریشه ها تاثیر گذاشته و سبب کاهش رشد آن می گردند. به طور کلی ، محصولات دانه ای حاوی بیشترین درصد فسفر بوده و محصولات علوفه ای حاوی درصد متوسطی از فسفر می باشند. کشت طولانی مدت محصول ، نیاز به کاربرد کود فسفری را افزایش می دهد. هرچند ،احتمالا در خاک های کوددهی شده این روند برعکس می باشد. خاک هایی که برای مدت چندین دهه و یا قرن ها تحت کشت قرار گرفته و کوددهی در آن ها صورت گرفته است ، افزایش قابل ملاحظه ای را در فسفر نشان می دهند . بخشی از فسفر ، به وسیله محصولات مورد استفاده قرار می گیرد ؛ اما بخشی از آن در خاک تجمع می یابد . متاسفانه ، فسفر تجمع یافته در خاک ؛ از طریق بهپروردگی باعث آلودگی آب ها می شود. تصفیه آب کشاورزی و انتقال آن به زمین کشاورزی وقابلیت جذب فسفرمعدنی قابلیت جذب فسفر به انحلال پذیری آن و انتقال آب تصفیه شده برای تغیرات یونی آن ، مقدار آب و فاصله ای که یون فسفات باید برای رسیدن به ریشه گیاه طی نماید ، بستگی دارد. انحلال پذیری ، به عوامل متعدد دیگری از قبیل پی اچ و درجه حرارت وابسته است. آب تصفیه شده و کنترل شده از لحاظ آلودگی نیز میتواند در تغیرات یون های خاک تاثیر نماید و در مرور زمان کیفیت رشد گیاه و کیفیت خاک کشاورزی چندین برابر می گردد .     اثرات معدنی شدن و آلی شدن نیتروژن بر ماده آلی خاک کشاورزی   مقدارهوموس در خاک دست نخورده از طریق بافت خاک ، توپوگرافی و شرایط آب و هوایی تعیین می شود. به طور کلی ، مقدار ماده آلی در آب و هوای سرد بیشتر از آب و هوای گرم است و در دمای سالانه و پوشش گیاهی یکسان ، با افزایش میزان بارندگی موثر افزایش پیدا می کند. این تفاوت ها به کاهش پتانسیل اکسیداسیون ماده آلی در دما های پایین تر و افزایش تولید زیتوده با افزایش بارندگی مربوط می شوند. مقدار هوموس به دلیل ذخیره آب بیشتر و کاهش پتانسیل اکسیداسیون ماده آلی در خاک های ریز بافت نسبت به درشت بافت بیشتر است . مقدار ماده آلی در علفزارها نسبت به پوشش جنگلی بالاتراست. به طور کلی ، این روابط برای خاک هایی که دارای وضعیت زهکشی مناسب هستند ، صادق می باشند. در شرایطی که زهکشی ضعیف باشد، تجزیه هوازی متوقف شده و سطوح بقایای آلی بدون توجه به دما یا بافت خاک ، افزایش می یابد . نسبت C/N خاک سطحی دست نخورده در تعادل با محیط در حدود 10 یا 12 است . به طور کلی ، این نسبت در خاک زیرین ، به دلیل کمتر بودن مقدار کربن ، کاهش می یابد . در یک خاک دست نخورده ، جمعیت میکروبی نسبتا ثابت است ، مقادیر نسبتا ثابتی از بقایای گیاهی به خاک بر می گردد و معمولا میزان معدنی شدن نیتروژن آن پایین می باشد و اگر خاک کشاورزی از طریق شخم به هم ریخته شود ، معدنی شدن نیتروژن به طور ناگهانی و به سرعت افزایش پیدا می کند . کشت مداوم بدون برگرداندن مقادیر کافی از بقایای محصولات کشاورزی ، در نهایت منجر به کاهش مقدار هوموس خاک خواهد شد. واکنش های شیمیایی در برگیرنده نیتریت _خاک کشاورزی علاوه بر نیترات زدایی میکروبی ، شرایط خاصی وجود دارند که در آن ها هدر روی نیتروژن خاک و کود از طریق واکنش های شیمیایی در برگیرنده نیتریت صورت می گیرد. هر چند نیتریت معمولا در خاک تجمع پیدا نمیکند ، اما درخاک های آهکی و یا مناطقی که تحت تاثیر کودهای حاوی آمونیوم قرارمی گیرند ، حضور دارد. ,دستگاه تصفیه آب,عوامل موثربر تجمع نیتریت _خاک کشاورزی تجمع نیتریت در خاک اثرات مخربی بر گیاهان و ریز جانداران خواهد داشت . مقادیر سمی نیتریت معمولا موجب کاهش فعالیت نیتروباکتریها می گردد. در PH 5/7 تا 8 امکان تبدیل آمونیوم به نیتریت بیشتراز تبدیل نیتریت در خاک ، PH بالا است ، اما تبدیل آن به NO2 و N2 در PH بالا محدود می شود . حتی اگر خاک یخ بزند ، نیتریت تشکیل شده در پاییز میتواند نیترات زدایی شیمیایی گردد . افزایش شدت نیترات زدایی شیمیایی در خاک یخ زده منجر به ورود نمک های محلول حاوی نیتریت به لایه باریک آبی یخ نزده در نزدیک سطح کلوئیدهای خاک می شود. این پدیده باعث افزایش غلظت نیتریت و در نتیجه افزایش نیترات زدایی شیمیایی خواهد شد.                                                    کلمات کلیدی :                          خاک استانداردهای ,خاک کشاورزی ,تنظیم خاک کشاورزی,مقاله,تصفیه آب کشاورزی  ,اصول ایمنی خاک ,تصفیه خاک,خاک کشاورزی ,گلخانه و گلدان,,سنگ سفید معدنی , ,دستگاه تصفیه آب ,

خاک کشاورزی هیدروپونیک