تصفیه خانه شهری

    قوانین تصفیه آب  اصولا در پیش تصفیه آب دستگاه تصفیه آب کربن فعال کلرین و کلرین دی اکسید و پرمنگنات پتاسیم موادی است که به منظور کنترل رنگ ، مزه و طعم آب در تصفیه خانه شهری و دستگاه تصفیه آب مورد استفاده قرار می گیرد . کلر زنی بیش از حد اصولا گران تمام می شود ،لیکن برای تصفیه خانه شهری کاربرد کربن فعال به منظور حذف بو و طعم نامطبوع آب موثر تر و مناسب تر می باشد . در پالایش سطحی آب در تصفیه خانه شهری لوازمی که برای تغذیه جهت حذف دو یا سه عامل مانند بو ،رنگ ، وطعم و همچنین مواد شیمیایی که بکار می رود توسط یک اپراتور انتخاب می گردد و این انتخاب بستگی به بینش و تجربه انتخاب کننده از نظر اثر هر یک از این مواد شیمیایی خواهد داشت . از اینرو قاعده و قانون ثابت و مشخصی به منظور حذف و از بین بردن رنگ در تمام انواع آبها وجود ندارد ، مواد قابل انعقادی نظیر آلومین برای پیش تصفیه ها و همچنین کاربرد مواد شیمیایی اکسید کننده یا کربن فعال شده جهت حذف و نابود کردن مواد زائد مناسب می باشند ، البته ممکن است ماده گرانتری جهت تاثیر بیشتر در عمل انعقاد وجود داشته باشد ، لیکن انتخاب مواد قابل انعقاد می بایستی همراه با مسائل اقتصادی و در نظر گرفتن قیمت تمام شده در تصفیه خانه شهری باشد ، برای مثال در مرحله انعقاد در بعضی از مواد ممکن است نمکهای مس و آهن جانشین آلومین گردد .   شاید مهمترین فرض در طراحی تصفیه خانه شهری آب آشامیدن قابلیت تطبیق مراحل مختلف آن است متصدی و مسئول تصفیه خانه شهری می بایستی نسبت به کاربرد مواد شیمیایی و چگونگی تاثیر هر یک آگاهی کامل در زمینه تصفیه آب داشته باشند برای مثال خطوط تغذیه کلرین معمولا برای عمل پیش تصفیه و مرکز کلر زنی بکار می رود .   تغذیه کننده های شیمیایی متعدد و تانک های ذخیره می بایستی مواد شیمیایی را در مراحل مختلف تصفیه آب به آب خام برسانند . تنزل کیفیت آب خام یا تغییرات در ارزش شیمیایی آب ممکن است بوسیله تلقیح و تزریق یک نوع ماده منعقده یا شیمیایی معلوم و مشخص صورت گیرد . جریان آب در رودخانه ها و چاه های لب شور و در تغییرات و چگونگی ساختمان سدها جهت انتقال آب با احداث کانالها و آبگیرها در جهات مخالف جریان آب اثرمستقیم خواهد گذاشت .               زیرا با احداث سدو ایجاد آبگیر می توان پس از تجمع آب پشت آنها ،آب را در جهت مخالف حرکت آب و به منظور تصفیه انتقال داد. نکته دیگری که اشاره به آن لازم است ارتباط ، کارآیی و تجربه کارگران و کارمندان با چگونگی تصفیه آب از نظرکیفیت و کمیت خواهد بود و نیز باید گفت غلظت آب و آلودگی آن پس از دفع فاضلابهای صنعتی و شهری در زمینهای کشاورزی و عبور سیلابها از اراضی به کیفیت آبها لطمه وارد می نماید . تصفیه خانه شهری که در سال 1930 و به منظور حذف آهن و منگنز و همچنین گرفتن سختی آب نظیر آهک موجود طرح شده است . در اینصورت ظرفیت تصفیه خانه شهری ، قابل توسعه می باشد و مراحل تصفیه آب برای حذف و استخراج آهن و منگنز فقط بوسیله افزایش ظرفیت هوادهی به صورت دیگر تبدیل می شود ، بدین ترتیب که با اضافه نمودن تغذیه کننده کلرین پس از عمل هوادهی و کاربرد حوضچه ته نشینی نظیر یک حوضچه یا تانک توقف ذرات معلق ، عمل ته نشینی صورت می گیرد درحال حاضر این نوع تصفیه فقط برای اجرای عمل اکسیداسیون بوسیله هوادهی و کلر زنی و به منظور حذف آهن و منگنز و همچنین گند زدایی و ضد عفونی بکار می رود . کیفیت تصفیه آب که عمل تصفیه بر روی آن انجام می پذیرد به علت ثابت بودن مشخصات کیفی آب مورد استخراج از چاه در طول سال بسیار مناسب و خوب خواهد بود .   یک توضیح مختصر در زمینه آشغالگیری و توریهای مخصوص تصفیه آب به منظور حذف قطعات درشت و سبک و شناور بر روی آب منابع سطحی که برای تصفیه مورد استفاده واقع می شود ، کاربرد میله ها و توریهای آشغالگیر در مسیر هدایت آب در آبگیرها و کانالهایی که آب خام را به سیستم تصفیه خانه شهری می رساند ضروری خواهند بود. منابع آبهای سطحی نظیر رودخانه ها همواره دارای مواردی نظیر شاخه و برگ و غیره برروی سطح آن می باشد . که ورود آنها به سیستم تصفیه علاوه براینکه راندمان پالایش را کاهش می دهد ، ممکن است در عملکرد سیستم تصفیه خانه شهری اختلال نماید ، بنابراین اولین وسیله ای که بر سر راه آب خام واقع می شود ، این میله های آشغالگیر و توریهای تصفیه آب می باشند . و نظر به اینکه استقرار این وسیله ممکن است افت فشاری در مسیر هدایت آب که معمولا یک کانال به ابعاد معلوم است ایجاد نماید ، محاسبه افت فشار در داخل آن ضروری است ،عموما میله هادارای یک سطح مقطع و فاصله یکسان نسبت به هم باشند که تصفیه آب بهتری انجام گردد .           یک سیستم پالایش و تصفیه خانه شهری قدیمی شامل این موارد ها بود مخازن هوادهی – تصفیه تماسی – صافی – مخزن آب خالص 1 آب خام مورد مصرف از آبهای زیر زمینی تامین می شود . 2 ذغال چکنده یا بستر تماسی ، اکسید آهن محلول برای یکپارچه نمودن به فرم غیر قابل حل 3 سیستم هوادهی برای آنکه آب قادر باشد که اکسیژن اتمسفر را بگیرد و گازهایی CO و SH متصاعد نماید . 4 حوضچه ته نشینی یا واکنش برای یکپارچه نمودن آهن به شکل رسوب 5 فیلترهای شنی کند- جابه جایی و انتقال مواد منعقده یکپارچه ریز از روی شن ها ی ریز به خارج و تمیز کردن شنهای صافی ها بوسیله نقاله های زنجیری و جابه جایی و تخلیه و شستشوی این صافی ها 6 مخزن آب خالص 7 دریچه تخلیه آب به طرف شهر و موتورخانه مربوط اطاق فرمان 8 لوله تخلیه آب بطرف شبکه آب شهر   یک سیستم تصفیه آب تصفیه خانه شهری  با سختیگیری  نسبتا مدرن یک سیستم تصفیه آب با سختیگیری نسبتا مدرن شامل : اضافه نمودن مواد شیمیایی نرم کننده آب ، حوضچه ته نشینی ، اضافه نمودن ذغال ، صافی و حوضچه آب خالص 1 لوله آب خام مصرفی بطرف تصفیه خانه شهری 2 لگن نگاهداری آهک 3 مخزن مواد شیمیایی 5 نحوه استقرار اتومبیل حمل مواد شیمیایی 6 حوضچه مخلوط کن 7 دیواره های معلق فوقانی و ایستاده تحتانی برای عمل یکپارچگی ذرات معلق در آب 8 حوضچه واکنش جهت فعال نمودن ذرات آب به منظور همبستگی مواد ریز معلق در آب 9 جابه جایی و تخلیه لجن باوسیله مکانیکی 10 حوضچه لجن ته نشین شده 11 عمل کربن زنی 12 فیلترهای تند شنی 13 حوضچه آب خالص یا مخزن نگهداری آب قابل شرب 14 لوله اصلی جهت آبرسانی به شبکه لوله کشی آب شهر   یک سیستم تصفیه خانه شهری مدرن جهت پالایش اب شامل : صافی ، مخزن مواد منعقد کننده ،مخزن ته نشینی ، کلریناتورو همچنین مخزن آب تصفیه شده 1 محل ورود آبهای سطح الارضی به تصفیه خانه شهری 2 محل ذخیره مواد شیمیایی مورد نیاز 3 هرم و دریچه ورود مواد شیمیایی به منظور تغذیه آب خام 4 حوضچه مخلوط کن 5 مخزن تجمع مواد معلق و محل یکپارچه شدن ذرات معلق ،توسط دوران پروانه های متحرک 6 حوضچه ته نشینی 7 مخزن شستشوی فیلترهای برای نگهداری آب مورد نیاز 8- آبی که ذرات معلق در آن نسبتا ته نشین شده است به طرف فیلترها حرکت می نماید . 9 آب شستشوی برای صافی ها 10 صافی های تند شنی 11 آب تصفیه شده 12 ورود آب منعقد شده 13 مرکز کلریناسیون برای از بین بردن مواد آلی مصرف زیان آور 14- محل خروج آب از فیلترها 15- مخزن نگهداری آب سالم و گوارا برای انتقال به شبکه 16 محل ورود به ایستگاه پمپاژ و شبکه آبرسانی   البته این 3 روش مکانیزم کلی تصفیه خانه شهری می باشد کنترل های مخصوص و روشهای نوین دیگر نیز به آن اضافه شده است عمل یکپارچه نمودن ذرات معلق در تصفیه آب تصفیه خانه شهری عمل یکپارچه نمودن ، اصولا عبارت از یک عمل طراحی شده به منظور ایجاد هیجان ، گرداب و آشفتگی در آب برای رسیدن به یک حالت مناسب و ظهور شرایط انعقاد است ، توضیحا در این روش ، ذرات بسیار کوچک معلق در آب کلوئیدی را لزوما می بایستی بصورت بزگتر درآورد . در اینصورت ذرات با نزدیک شدن به یکدیگر سنگین خواهد شد ، بنابراین براثر وزن بطرف پایین حرکت کرده و ته نشین می گردند . اساساعمل یکپارچه نمودن ذرات یک اصل مکانیکی جهت حذف و از بین بردن تیرگی آب می باشد . رشد یکپارچگی ذرات مربوط به دو عامل است ، نیروی که دارای اثر متقابل ملکولی شیمیایی است و همچنین اثر فیزیکی قابل تحمل بوسیله آشفتگی وهیجان ذرات، دراثر حرکت آب ، که درفصول بعد واکنشهای شیمیایی که باعث یکپارچه ودلمه شدن ذرات می گردد .       این شرکت آمادگی نصب و راه اندازی تصفیه خانه دریایی و تصفیه خانه شهری درکلیه کشورهای همسایه ایران اعلام می دارد تصفیه شیمیایی ،مهمترین قدم در فعل و انفعالات کیفی منابع عمومی آب می باشد . عموما منظور از کاربرد مواد شیمیایی عبارت است از : حذف و از بین بردن تیرگی و غبار آلودگی ،رنگ و بوی آب وهمچنین مزه نامطبوع آن ، و تولید یک نوع آب با شرایط مناسب و گوارا جهت شرب است . عموما آب چاها و بطور کلی منابع آبهای زیر زمینی تصفیه شده می باشند زیرا طبیعتا از لایه های ماسه ای عبور نموده و فقط عمل تصفیه جهت حذف مواد معدنی غیر قابل حل یا نامحلول بکار می رود و همچنین عمل تصفیه آب برای منابع آب چاها به منظور گرفتن سختی ،آهن و منگنز صورت می گیرد ، در میان فعل و انفعالاتی که جهت تبدبل مخلوط نمک و آب وجود دارد ، می توان آب نمک دار را به آب تازه تبدیل نمود . کلر نیز جهت گند زدایی و همچنین از بین بردن باکتریهای باقیمانده جهت آماده نمودن آب و توزیع آن به سیستم شبکه های لوله کشی بکار می رود . لازم به تذکر است که وجود فلورین مناسب در آب جهت سلامتی بسیار مفید است .   اهمیت و اعتبار موضوع شیمی در تصفیه آب سیستم بی کربناتها ، کربناتها ،وتعادل شیمیایی دراین بحث تصفیه آب حائز اهمیت می باشند. مولفه یا عنصر و موادی که عموما در فعل و انفعالات تصفیه آب بکار می روند. روش انتقال و تغییر جهت تعادل شیمیایی واکنش های شیمیایی در تصفیه آب و فاضلاب بر تغییر جهت تعادل یکنواخت یا نامتجانس و برای نیل به نتایج مطلوب متکی می باشد . معمولترین روشها برای واکنش های جامع و کامل تشکیل و تولید مواد نامحلول تصفیه آب می باشند ، ترکیباتی که بصورت ضعیف یونیزه می گردند،در انتها گاز تولید می نمایند که این امر با اکسیداسیون واحیاء همراه می باشد . بهترین نمونه تغییر جهت تعادل شیمیایی بصورت رسوب ، عمل سختی زدایی توسط هیدرات کلسیم آب یا آهک همراه با کربنات سدیم یا خاکستر سودا است . با این روش ، کلسیم با اضافه کردن آب آهک لایم از محیط تصفیه آب  حذف می شوند .   چنانچه  حالت قلیاییت برای تکامل این واکنش در محیط تصفیه آب بقدر کافی نباشد ،علاوه بر مواد اضافه شده می بایستی کربنات سدیم خاکستر سودا مصرف شود .           لیکن سختی منیزیمی را می بایستی توسط تشکیل رسوب از محیط تصفیه آب حذف نمود   سبک سازی یا سختی گیری آب به روش تعویض یونی تصفیه خانه شهری یکی از روشهای تصفیه آبهای سخت و فاضلاب کاربرد شیوه تعویض یونی است که بطور دلخواه ناخالصی های ویژه موجود در آب حذف می گردد ، وبرای باز پس گرفتن مواد شیمیایی مورد مصرف که در بازار گران می باشد از هدایت آن به داخل شبکه های فاضلاب و تخلیه آن در فاضلابهای صنعتی جلوگیری می گردد.                          کلمات مرتبط با تصفیه خانه شهری :                     ,مقاله در مورد تصفیه خانه,مقاله درمورد تصفیه خانه شهری, مقاله, مقاله نویسی آب, تصفیه آب, دستگاه تصفیه آب ,آب,تصفیه آب صنعتی,تصفیه آب تصفیه خانه شهری

تصفیه خانه شهری