تصفیه آب لب شور یا براکیش واتریا آب چاه چیست ؟

 تصفیه آب لب شور یا براکیش واتر چیست؟   آب لب شور  همان آب چاه است    و براکیش واتر سیستم تصفیه آب لب شوراست طراحی و ساخت دستگاه براکیش واترشرکت تمدن آریا              مقطر سازی آب چاه       و      تصفیه آب لب شور  یا  براکیش واتر یا آب چاه چیست ؟          دستگاههای تصفیه آب بیش ازتولید  10 هزار لیتر در شبانه روزتا 10 هزار متر مکعب درشبانه روز یا بیشتر که بتواند آب چاه و آب رودخانه را برای آب شرب تصفیه نماید میتوان دستگاه لب شور و صنعتی و براکیش واتر نامید تصفیه آب دبل آر او DABEL   RO  چیست ؟ اولین تصفیه آب از آب لب شور یا براکیش واتر   وقتی آب از آن تصفیه می شود TDS آن به زیر 20 میرسد و دستگاه تصفیه آب قادر به پایین آوردن آن نمی باشد در این مرحله آب تولید شده از دستگاه اول یا تولید اول وارد دستگاه آر او دوم می شود که بعد از اینکه آب 2 بار از آر او عبور نماید و تمامی املاح آن از آب جدا شود آب به صورت یکسان و تولید آن به TDS زیر 5 می رسد که به آن دبل آر او می گویند تصفیه دبل  DABEL   RO و آب مقطر چیست ؟ وقتی 2بار آب از سیستم RO عبور نماید و تمامی املاح مفید آب و ویتامین های آب از آب حذف شود آب اسیدی میشود و PH آب نیز کاهش می یابد که به این آب ( آب مقطر می نامند )به همین خاطر در صنایع مختلف آب مقطر به کار می رود در داروسازی ها و صنایع خودرو سازی رنگ سازی خودرو و دیگر صنایع ...........مختلف به کار می رود و آب مقطر اصلی حتما باید از دستگاه دبل آراو عبور نماید     کلمات مرتبط   :                تصفیه آب لب شور,تصفیه اب لب شور,آب لب شور,اب لب شور,براکیش واتر,دستگاه براکیش واتر,تصفیه آب چاه,قیمت تصفیه آب چاه,آب لب شور چیست,تصفیه اب چاه   تصفیه آب , دستگاه تصفیه آب , آب مقطر,   مقطر سازی آب,  تصفیه آب صنعتی , آب شرب  , آب لب شور ,دستگاه تصفیه آب,دستگاه تصفیه آب,تصفیه آب صنعتی RO

تصفیه آب لب شور یا براکیش واتریا آب چاه چیست ؟