فیلتر SDI آب

    طراحی و ساخت انواع هوزینگ فیلتراس دی آی هوزینگ SDI                                            SDI چیست : (Silt Density Index  ) گرفتگی بیولوژیکی                                          فرآیند نمک زدایی غشائی نسبت به فرآیند نمک زدایی حرارتی به پیش تصفیه بیشتری نیاز دارد . تکنولوژی های جداسازی وحذف نمکهای محلول توسعه    یافته اند اما این مکانیسم ها همچنین می توانند مانع عبور ترکیبات فیلتر شوند .  غشاء ها جهت منابع آبی دارای مواد جامد فیلتر شدنی (filterable ) زیاد و جامدات معلق زیاد طراحی شده اند زیرا موجب کاهش کیفیت و کمیت آب تولیدی می شوند و یا منجر به کاهش عمر و عملکرد غشاء می شوند . مواد جامد فیلتر شونده بوسیله فرآیندهای پیش تصفیه از فیلتر حذف می شوند که این عمر باعث کم شدن غلظت جامدات معلق و سیلت آب منابع می شوند این تر کیبات با یک پارامتر تجمعی تحت عنوان شاخص چگالی سیلت ( SDI ) اندازه گیری می شوند مقادیر SDI آب منبع تمایل به کثیف شدن غشاء را نشان می دهد و برای محاسبه آن نمونه آب را با یک فشار ثابت از فیلتری با قطر روزنه برابر um  45/ . عبور داده   می شود . عموما بیشتر فیلترها جهت داشتن یک عملکرد قابل پیش بینی و ثابت به یک آب با SDI کمتر از 45/ . نیاز دارند انعقاد با تعدیل PH و فیلتراسیون عمومی ترین شکل پیش تصفیه استفاده شده برای آب شور است در حالیکه برای آبهای لب  شورفرآیند پیش تصفیه ممکن است شامل ته نشینی و سختی زدایی هم شود . کدورت آب نمک زدایی شده جهت اطمینان از عملکرد مطمئن سیستم بایستی کمتر است 1NTU و SDI  کمتر از 45/  . باشد کدورت ( یا شمارش متناوب ذرات ) در خط پایش شود SDI میتواند در محل تعیین شود و فرکانس انجام این کار به میزان تغییرات وخصوصیات سیستم بستگی دارد هدف دوم کاهش اثرات جریان پایین دست برفرآیندهای تصفیه از قبیل ترسیب و گرفتگی میباشد بازدارندهای ترسیب جهت کاهش اثرات نمکهای با حلالیت پایین یا مواد شیمیایی خواص ازقبیل سیلیکات استفاده میشود در حالیکه از گندزداها جهت کاهش موارد مشابه گرفتگی های زیستی استفاده می شود  . عوامل اکسید کننده مانند کلر آزاد می تواند به   غشاء ها آسیب برساند بنابراین نیاز است تااز جریان آب حذف شوند                                   طراحی و ساخت انواع هوزینگ های SDI برحسب سفارش مشتری برای Bag Filter    بگ فیلتر کیسه ای نانو 1 میکرون  و جنس هوزینگ  از UPVC    برای فیلتر نمودن تصفیه  فاضلاب  و پیش فیلتر های تصفیه آب RO و برای آبشیرین کن دریایی و مورد نیاز درتمامی صنایع غذایی و آبمیوه ، عرقیجات ، آبمیوه های طبیعی و دیگر صنایع که مرتبط به تصفیه آب و فاضلاب می باشند مورد استفاده قرار می گیرد این هوزینگ SDI کاملا سفارشی و در تمام دبی های و متر مکعب ها ساخته میشود و کاملا داخلی است                                            کلمات کلیدی  :                           هوزینگ SDI , طراحی و ساخت هوزینگ SDI ,فیلترSDI آب,قیمت فیلتر SDI  ,بگ فیلتر SDI ,فیلتر نانو SDI ,هوزینگ فیلترSDI آب, BAG  FILTER  SDI,نصب فیلتر SDI آبهوزینگ و فیلتر SDI      هوزینگ SDI , طراحی و ساخت هوزینگ SDI ,فیلتر کیسه ای 1 میکرون SDI ,سنسور SDI  ,بگ فیلتر SDI ,فیلتر نانو SDI ,دستگاه تصفیه آب, BAG  FILTER

فیلتر SDI آب