سختیگیر رزینی

  طراحی و ساخت  سختی گیر رزینی نصب و راه اندازی تضمینی   فرآیند آب بدون یون ابتدا حذف نمک آب و یون های موجود آن و سپس از فیلتر های مخصوص عبور داد و آب بدون یون خالص تهیه می نمایم  SDI چیست : (Silt Density Index  ) گرفتگی بیولوژیکی تصفیه آب  فرآیند نمک زدایی غشائی نسبت به فرآیند نمک زدایی حرارتی به پیش تصفیه بیشتری نیاز دارد . تکنولوژی های جداسازی وحذف نمکهای محلول توسعه    یافته اند اما این مکانیسم ها همچنین می توانند مانع عبور ترکیبات فیلتر شوند .  غشاء ها جهت منابع آبی دارای مواد جامد فیلتر شدنی (filterable ) زیاد و جامدات معلق زیاد طراحی شده اند زیرا موجب کاهش کیفیت و کمیت آب تولیدی می شوند و یا منجر به کاهش عمر و عملکرد غشاء می شوند . مواد جامد فیلتر شونده بوسیله فرآیندهای پیش تصفیه از فیلتر حذف می شوند که این عمر باعث کم شدن غلظت جامدات معلق و سیلت آب منابع می شوند این تر کیبات با یک پارامتر تجمعی تحت عنوان شاخص چگالی سیلت ( SDI ) اندازه گیری می شوند مقادیر SDI آب منبع تمایل به کثیف شدن غشاء را نشان می دهد و برای محاسبه آن نمونه آب را با یک فشار ثابت از فیلتری با قطر روزنه برابر um  45/ . عبور داده   می شود . عموما بیشتر فیلترها جهت داشتن یک عملکرد قابل پیش بینی و ثابت به یک آب با SDI کمتر از 45/ . نیاز دارند انعقاد با تعدیل PH و فیلتراسیون عمومی ترین شکل پیش تصفیه استفاده شده برای آب شور است در حالیکه برای آبهای لب  شورفرآیند پیش تصفیه ممکن است شامل ته نشینی و سختی زدایی هم شود . کدورت آب نمک زدایی شده جهت اطمینان از عملکرد مطمئن سیستم بایستی کمتر است 1NTU و SDI  کمتر از 45/  . باشد کدورت ( یا شمارش متناوب ذرات ) در خط پایش شود SDI میتواند در محل تعیین شود و فرکانس انجام این کار به میزان تغییرات وخصوصیات سیستم بستگی دارد هدف دوم کاهش اثرات جریان پایین دست برفرآیندهای تصفیه از قبیل ترسیب و گرفتگی میباشد بازدارندهای ترسیب جهت کاهش اثرات نمکهای با حلالیت پایین یا مواد شیمیایی خواص ازقبیل سیلیکات استفاده میشود در حالیکه از گندزداها جهت کاهش موارد مشابه گرفتگی های زیستی استفاده می شود  . عوامل اکسید کننده مانند کلر آزاد می تواند به   غشاء ها آسیب برساند بنابراین نیاز است تااز جریان آب حذف شوند   سختی گیری به روش سختی گیری رزینی Resin  Water Filter  تهیه یه مخزن و نصب سختی گیر رزین و البته رزین استاندارد خیلی مهم است و نوع و مقدار سختی در آب و نوع رزین آنیون و کاتیون یا میکست که در انواع سختی ها کاربرد فراوانی دارد سختی گیر رزینی یا فیلترسختی گیر رزینی  آب     Resin  Water Filter سختی های کاتیونی را با رزین کاتیون   و سختی های شیمیایی را با رزین آنیون  و سختی های مخلوط شیمیایی و کلسیم و منیزومی را با رزین میکست می توان تصفیه نمود سختی گیری رزینی یه سیستم مکانیزه و قدیمی است ولی امروز به خاطر هزینه های نگهداری و نصب و تعویض رزین ها بیشتر از تصفیه آب صنعتی و RO  استفاده می کنند که با صرفه اقتصادی نیز می باشد سختی گیر رزینی یا فیلترسختی گیرآب     Resin  Water Filter در ورودی دیگهای بخار و پر کن های چیلر و........و  در جاهایی که قبل از آر او نیاز به سختی گیری رزینی می باشد فیلتر رزین را نصب می نمایند   سر شاخه های                   آنیون ها                                   کاتیون ها   بی کربنات (HCO ) و کربنات (CO )              کلسیم ( CA ) کلرید (CI (                                                منیزیم ( MG ) سولفات (SO )                                             سدیم (NA ) نیترات  ) NO )                                           پتاسیم (K ) فسفات (PO )                                               آهن  ( FE ) فلوئورید (F )                                               منگنز ( MN)   معیارهای  آبهای سخت بر مبنای عدد  سختی گیر رزینی کاتیون و آنیون سختی گیری رزینی  Resin  Water Filter 1 آب بدون یون  40- 40                                     آب   نرم 100-100                                  نسبتا سخت 300-300                                  سخت  500- 500                                بسیار سخت بالاتر از 500                          فوق العاده سخت   دستگاه تولید آب بدون یون,دستگاه تولید آب خالص,دستگاه دیونایزر, تولید آب بدون یون,تولید آب خالص,دستگاه تولید آب دیونیزه , رزین آنیون و کاتیون ,میکست    

سختیگیر رزینی