دستگاه تولید آب دمین، دستگاه تولید آب فوق خالص و دستگاه Mixed Bed

  باکیفیت ترین تصفیه آب و باخلوص ترین آب که از تمامی مراحل فیلترهای موجود استاندارد جهانی عبور نماید محصول آن آب دمین می باشد  تصفیه آب  چگونه آب ابتدایی تولید و به مرحله استاندارد میرسد  آب فوق خالص و فیلتر میکست  تصفیه آب دبل آر او DABEL   RO  چیست ؟ اولین تصفیه آب از آب لب شور یا براکیش واتر وقتی آب از آن تصفیه می شود TDS آن به زیر 20 میرسد و دستگاه تصفیه آب قادر به پایین آوردن آن نمی باشد در این مرحله آب تولید شده از دستگاه اول یا تولید اول وارد دستگاه آر او دوم می شود که بعد از اینکه آب 2 بار از آر او عبور نماید و تمامی املاح آن از آب جدا شود آب به صورت یکسان و تولید آن به TDS زیر 5 می رسد که به آن دبل آر او می گویند تصفیه دبل  DABEL   RO و آب مقطر چیست ؟ وقتی 2بار آب از سیستم RO عبور نماید و تمامی املاح مفید آب و ویتامین های آب از آب حذف شود آب اسیدی میشود و PH آب نیز کاهش می یابد که به این آب ( آب مقطر می نامند )به همین خاطر در صنایع مختلف آب مقطر به کار می رود در داروسازی ها و صنایع خودرو سازی رنگ سازی خودرو و دیگر صنایع ...........مختلف به کار می رود و آب مقطر اصلی حتما باید از دستگاه دبل آراو عبور نماید    بعد از مقطر سازی ابتدایی آب برای مراحل پایانی و ساخت آب دمین یعنی آب فوق خالص  به فیلترهای پایانی عبور داده و آب دمین تشکیل میشود 

دستگاه تولید آب دمین، دستگاه تولید آب فوق خالص و دستگاه Mixed Bed