فیلتر دیسکی

       فروش انواع فیلتر دیسکی  صنعتی و فیلتر دیسکی برای کشاورزی                                                                    فیلتر دیسکی  فیلتراسیون دیسکی  اولین فیلتر یا پیش تصفیه دستگاهای تصفیه آب  فیلتر آزود اسپانیا  آزود اسپانیا  استفاده فیلتر های آزود اسپانیا مدل هلیکس بهترین نوع و مدل فیلتر دیسکی آزود اسپانیا است این فیلتر های دیسکی میتوانند ذرات معلق آب را تا 130 الی 5 میکرون فیلتر نمایند میکرون آب یعنی ذرات معلق آب که هرچه ذرات معلق بزگ تر باشد میکرون بالاتر است و هرچه ذرات کوچک تر باشد میکرون کوچک تر است ولی استانداردترین مدل فیلتر دیسکی آزود اسپانیا است  فیلتر دیسکی در صنعت کشاورزی و در صنعت تصفیه آب و دیگر صنعتهای تصفیه آب مورد استفاده قرار می گیرد  1 - آشغال گیری و حذف ذرات اولیه   2  -  فیلتر شنی معدنی  (شن معدنی کریستالی  - فیلتراسیون دیسکی 20 میکرون  5 – فیلتراسیون                                                                  کلمات کلیدی :                                                       فیلتر دیسکی  ,فیلتراسیون دیسکی,  فیلتر آزوداسپانیا  فیلتر دیسکی,فیلتراسیون دیسکی,فیلتر آزوداسپانیا,فیلتر دیسکی صنعتی,فیلتر دیسکی قیمت,فیلتر دیسکس هلیکس,فیلتر دیسکی آزود,فیلتر دیسکی azud

فیلتر دیسکی